УПУТСТВО ЗА НАБАВКУ ЛЕКА ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКЕ БОЛЕСТИ ИЗ ПОСЕБНЕ БУЏЕТСКЕ ЛИНИЈЕ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА ЗА РЕТКЕ БОЛЕСТИ

Objavljeno pre 4 godine

prati ovo pitanje

            У ситуацији када је пацијенту који је осигураник РФЗО и болује од ретке болести  неопходан лек који се не налази на листи лекова РФЗО, постоји могућност набавке лека из средстава Министарства здравља која су наменски одвојена за лечење ретких болести. У наставку овог документа налази се објашњење поступка за набавку терапије овим путем, као и извод из закона и правилника који дефинишу ову овласт.

 

Поступак за подношење захтева за лечење

Захтев за лечење осигураног лица оболелог од ретке болести подноси искључиво надлежна здравствена установа, односно лекар који води пацијента, достављајући Комисији РФЗО за лечење урођених болести метаболизма, потпуну документацију потребну за рад Комисије и дефинисану Правилником о раду Комисије:

 

  1. оверену исправу о здравственом осигурању осигураног лица Републичког фонда (фотокопија здравствене књижице, очитана здравствена картица или фотокопија потврде за коришћење здравствене заштите, односно ЛБО) – (фотокопија),
  1. комплетну медицинску документацију (фотокопија), 
  1. мишљење три лекара специјалисте здравствене установе о потреби набавке лека – ”конзилијарно мишљење” (оригинал),
  1. уколико је осигурано лице дете- писмена сагласност – пристанак информисаног родитеља детета (оригинал).

 

            Потпуну документацију надлежна здравствена установа доставља поштом (у фотокопији, осим мишљења три лекара специјалисте и писмене сагласности – пристанак информисаног родитеља детета које мора бити у оригиналу) на адресу РФЗО: Београд, ул. Јована Мариновића бр. 2, са назнаком „за Комисију Републичког фонда за здравствено осигурање за лечење урођених болести метаболизма“ или електронским путем (доставити скенирану документацију, осим мишљења три лекара специјалисте и писмене сагласности – пристанак информисаног родитеља детета које мора бити у оригиналу), на e-mail адресу: retkebolesti@rfzo.rs.

 

Правни основ

У ситуацији када је пацијенту који болује од ретке болести, а осигураник је РФЗО, неопходан лек који се не налази на листи лекова РФЗО, постоји могућност набавке лека из средстава Министарства здравља која су наменски одвојена за лечење ретких болести. Ово право осигураника дефинисано је у следећим прописима:

  1. Закон о здравственом осигурању, члан 59, ставови 2 и 3:

У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за лечење оболелих од одређених врста ретких болести под условом да Републички фонд не може да обезбеди довољан износ средстава за лечење тих обољења од уплате доприноса за обавезно здравствено осигурање, као и из других извора финансирања у складу са законом.

 

Влада, за сваку календарску годину, на предлог министра надлежног за послове здравља, доноси акт којим се утврђују врсте ретких болести, као и друга питања од значаја за лечење оболелих од ових болести за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије.

 

2. РФЗО Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији, члан 16, ставови 1-4:

Здравствена установа терцијарног нивоа здравствене заштите у којој се лечи осигурано лице оболело од ретке болести, обезбеђује осигураном лицу и лекове за лечење те болести који се не налазе у Листи лекова, а имају висок степен ефикасности у лечењу, у складу са чланом 15. став 1. овог правилника.

Врсте ретких болести, средства обезбеђена за лекове из става 1. овог члана за 2018. годину и друга питања везана за лечење осигураних лица од ретких болести, уређени су актом Владе у складу са чланом 59. став 3. Закона о здравственом осигурању.

Здравствене установе на терцијарном нивоу здравствене заштите, обезбеђују осигураним лицима лекове из става 1. овог члана на основу одлуке Комисије Републичког фонда за лечење урођених болести метаболизма (у даљем тексту: Комисија).

 Комисија из става 3. овог члана доноси одлуку о употреби лекова из става 1. на предлог три лекара специјалисте здравствене установе терцијарног нивоа у којој се лечи осигурано лице оболело од ретке болести, појединачно за свако осигурано лице.

3. Закључак Владе Републике Србије за текућу годину (број 500-198/2018), који за 2018. годину одређује следеће приоритете:

У току 2018. године из средстава која се обезбеђују у буџету Републике Србије за лечење лица оболелих од ретких болести, приоритетно ће се лечити:

1) деца оболела од ретких урођених болести метаболизма, код којих је болест дијагностикована до 18. године живота и која су већ укључена у лечење, као и новооткривени случајеви;

2) лица оболела од ретких урођених болести метаболизма у чијем лечењу се користи ензимска супституциона терапија;

3) лица оболела од ретких болести која су већ укључена у лечење или започињање лечења из средстава буџета Републике Србије, а за које одлуку о лечењу на терет ових средстава доноси Комисија за лечење урођених болести метаболизма која је формирана у Републичком фонду за здравствено осигурање, у складу са прописима којима се уређује садржај и обим права из обавезног здравственог осигурања и за која Републичка стручна комисија за ретке болести заузме став да је лечење неопходно и приоритетно, с обзиром да постоји доказано ефикасна терапија;

4) лица оболела од ретких тумора свих локализација (наследни и ненаследни)

5) лица оболела од хередитарног ангиоедема.