Pomoć u kući

Objavljeno pre 7 godina

prati ovo pitanje

Obezbeđuje se starijim sugrađanima, u cilju zadovoljavanja svakodnevnih osnovnih životnih potreba. Svrha pomoći u kući je podrška korisnicima u unapređenju kvaliteta života.

Pravo se ostvaruje preko Gradskog centra za socijalni rad, zahtev se podnosi Centru za socijalni rad na opštini na kojoj korisnik-ca živi.

-fotokopija lične karte,

-fotokopija izvoda iz mattične knjige rođenih ili izvoda iz matične knjige umrlih.

-fotokopija čeka od penzije,

-fotokopija lekarskog nalaza,

-fotokopija IMK umrlih za bračnog partnera-ako postoji,

-fotokopija presude o razvodu-ako postoji,

-fotokopija ugovora o doživotnom izdržavanju,

-uverenje o državljanstvu.

 .