Novčana socijalna pomoć

Objavljeno pre 7 godina

prati ovo pitanje

Zahtev se podnosi Centru za socijalni rad, postoji mogućnost žalbe u roku od 15 dana od prijema rešenja. Žalba se podnosi Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, osim ako je rešenje doneo Centar sa teritorije Vojvodine ili grada Beograda, tada se podnosi Pokrajinskom sekretarijatru za socijalnu zaštitu.

-elektronski očitana lična karta za sve punoletne članove porodice

-fotokopija izvoda iz Matične knjige rođenih (ne starija od 6 meseci)-venčanih, umrlih

-fotokopija uverenja o državljanstvu

-uverenje iz katastra

-uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje

-potvrda iz škole

-prijava prebivališta za predškolsku decu

-uverenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje-da nije korisnik penzije i prosek za poslednja tri meseca

-fotokopija radne knjižice

-uverenje iz Poreske uprave

-presuda o razvodu braka i visini utvrđene obaveze izdržavanja

-presuda o izdržavanju roditelja od strane decembar

-fotokopija rešenja o prestanku radnog odnosa ukoliko je isti prestao u proteklih godinu dana

-stručni radnik će tražiti dodatnu dokumentaciju ako je neophodna

 .