Dokumentacija za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis

Objavljeno pre 7 godina

prati ovo pitanje

Pravo na oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis, na osnovu čl. 42.st. 1. tačke 1-6. Zakona o javnim medijskim servisima, ima fizičko lice korisnik merila električne energije, koje:
živi u jednočlanom domaćinstvu, ili je
hranilac porodice u višečlanom domaćinstvu,
(potpisivanjem zahteva Podnosilac zahteva garantuje i odgovoran je za tačnost unetog podatka)
ukoliko je:
1. osoba sa invaliditetom sa 100% telesnog oštećenja
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
– kopija rešenja nadležnog organa (Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja, Pokrajinski fond penzijskog i invalidskog osiguranja …).
2. osoba sa invaliditetom sa manje od 100% telesnog oštećenja, ako joj je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
– kopija rešenja nadležnog organa o priznavanju prava na dodatak za tuđu negu i pomoć (Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja, Pokrajinski fond penzijskog i invalidskog osiguranja, Centar za socijalni rad…).
3. lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
– za lica koja su trajno izgubila sluh, kopija rešenja nadležnog organa o telesnom oštećenju od 70%.
– za slepa lica kopija rešenja nadležnog organa o telesnom oštećenju 100% ili kopija rešenja o priznavanju prava na dodatak za tuđu negu i pomoć.
4. korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
– kopija rešenja korisnika prava na socijalnu pomoć, izdata od strane Centra za socijalni rad.
5. penzioner sa minimalnom penzijom
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
– kopija rešenja o ostvarenom pravu na penziju, izdato od strane nadležnog organa (Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja, Pokrajinski fond penzijskog i invalidskog osiguranja).
6. fizičko lice korisnik više merila električne energije u stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru koji se ne koristi.
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
– dokaz o vlasništvu na nepokretnosti (kopije: rešenja RGZ o upisu prava svojine ili izvoda iz Lista nepokretnosti. Za neuknjižene nepokretnosti dokazi su kopije: poslednjeg rešenja o porezu na imovinu, pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju ili overenog ugovora o sticanju prava svojine na nepokretnosti),
– dokaz da niko ne koristi objekat (izjava overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika-notara),
– dokaz o potrošnji električne energije (poslednji račun za električnu energiju na kome postoji grafikon potrošnje električne energije za poslednjih godinu dana ili listing potrošnje električne energije za poslednjih godinu dana (nulta potrošnja tj potrošnja od 0 do 300 kWh na godišnjem nivou).

NAPOMENA: Molimo da dostavite popunjen i potpisan obrazac zahteva i potpunu dokumentaciju.

Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis, korisnik merila električne energije podnosi Radio televiziji Srbije, osim za merila električne energije po stambenoj jedinici odnosno poslovnom prostoru, koja se nalaze na teritoriji AP Vojvodine, za koja se zahtev podnosi Radio televiziji Vojvodine.

.