Dečiji dodatak

Objavljeno pre 4 godine

prati ovo pitanje

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom a koji se primenjuje od 1. jula 2018. godine, definiše se, između ostalog, pravo na dečiji dodatak.

Dečiji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Republike Srbije i ima prebivalište u Republici Srbiji ili strani državljanin koji ima status stalno nastanjenog stranca u Republici Srbiji za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva, pod uslovima predviđenim ovim zakonom.

U odnosu na prethodni zakon, izmenjeni su uslovi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak. Ovim izmenama pravo na dečiji dodatak mogu ostvariti roditelji za dete koje prima dodatak za pomoć i negu drugog lica, nezavisno od materijalnih uslova.

Član 30 Zakona glasi:

“Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se:

1) ako ukupan mesečni prihod, umanjen za poreze i doprinose, po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi utvrđeni cenzus, a ukupan mesečni katastarski prihod po članu porodice u prethodnoj godini ne prelazi iznos od 3% prosečnog katastarskog prihoda po jednom hektaru plodnog zemljišta u prethodnoj godini ili je ostvaren od zemljišta do 500 metara kvadratnih na kome je podignuta stambena zgrada;

2) ako ukupan mesečni katastarski prihod po članu porodice u prethodnoj godini ne prelazi iznos od 7% prosečnog katastarskog prihoda po jednom hektaru plodnog zemljišta u prethodnoj godini, a porodica ne ostvaruje druge prihode.

Izuzetno od stava 1. ovog člana pravo na dečiji dodatak bez ponovnog dostavljanja dokaza o materijalnom stanju porodice ostvaruje korisnik novčane socijalne pomoći čija deca redovno pohađaju školu, a nezavisno od materijalnih uslova porodice korisnik čije dete ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Ispunjavanje uslova iz ovog člana organ nadležan za rešavanje o pravu utvrđuje pribavljanjem podataka iz službenih evidencija po službenoj dužnosti.“

Ovim putem informišemo sve zainteresovane roditelje koji ispunjavaju uslove da podnesu zahtev u Sekretarijat za socijalnu zaštitu.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili Vam treba pomoć, NORBS Linija pomoći Vam stoji na raspolaganju.

Besplatan broj: 0800 333 103

Email: linijapomoci@norbs.rs

FB: www.facebook.com/retkebolesti

Tim Linije pomoći