Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (BOLOVANJE), porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta

Objavljeno pre 5 godina

prati ovo pitanje

Kada se kaže “pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad” uvek je reč o bolovanju.

OPŠTE PRAVO NA BOLOVANJE

Samo pravo na bolovanje je regulisano Zakonom o radu (ZOR), dok je pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad određeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (ZZO).

Prema članu 116 ZOR-a svako zaposleno lice ima pravo na naknadu za vreme bolovanja do 30 dana:

  1. Najmanje u visini od 65% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Naknada za bolovanje ne može biti niža od minimalne zarade ako je sprečenost za rad prouzrokovana bolešću ili povredom van rada.
  2. Pored ovog prava zaposleni može imati i naknadu za bolovanje u visini od 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci koja ne može niža od minimalne zarade ako je sprečenost za rad prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, ako zakonom nije drukčije određeno.

S druge strane ZZO predviđa ko sve može imati pravo na naknadu za bolovanje i to su: zaposleni i preduzetnici što znači da svi oni koji uplaćuju doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje (član 73 ZZO). Pravo na naknadu prema ZZO se može ostvariti ako je u pitanju privremena sprečenost za rad zbog (član 74 ZZO):

  1. bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće
  2. nege bolesnog člana uže porodice
  3. toga ako je majka/otac određena/određen za pratioca bolesnog osiguranog lica upućenog na lečenje ili lekarski pregled u drugo mesto, odnosno dok boravi kao pratilac u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

POSEBNE VRSTE ODSUSTVA SA RADA

ZOR posebno reguliše porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta koje se često poistovećuje sa bolovanjem (članovi 96-100 ZOR). Svaka zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće, porođaja i nege deteta. Ukupno trajanje ovog odsustva može ukupno da traje 365 dana. Otac deteta može da koristi pravo na porodiljsko odsustvo u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo kao što je izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i drugo (član 94 ZOR).

Zaposlena žena može biti na porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta u trajanju od dve godine u slučaju kada rodi treće dete, a ovo pravo važi i za svako sledeće dete (član 94a).

Nakon što istekne porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta jedan od roditelja može ostvariti pravo na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ako je detetu neophodna posebna nega zbog teškog stepena psihofizičke ometenosti. Ovaj oblik odsustva najduže može da traje do navršenih pet godina života deteta (član 96 ZOR).

Prema ZZO (član 79) naknada za negu člana uže porodice se predviđa i za situacije:

  1. kada je potrebna nega člana uže porodice koji je mlađi od sedam godina ili starijeg člana uže porodice koji je teško telesno ili duševno ometen u razvoju. Ovo pravo se ostvaruje za najviše 15 dana
  2. ako je nega potrebna za člana uže porodice koji je stariji od sedam godina pravo na naknadu može se ostvariti za najduže do sedam dana.

U ovom slučaju procenu vrši izabrani lekar.

Postoje situacije kada se naknada može dobiti za duži vremenski period i to kada postoje opravdani razlozi koji se odnose na zdravstveno stanje člana uže porodice. Prvostepena lekarska komisija može odobriti da se naknada za negu člana uže porodice može dobiti za duži vremenski period:

  1. najduže do 30 dana za negu deteta mlađeg od sedam godina života ili starijeg člana uže porodice koji je teško telesno ili duševno ometen u razvoju
  2. najduže do 14 dana za negu člana uže porodice koji je stariji od sedam godina života

U ovom slučaju procenu vrši prvostepena komisija.

ZZO predviđa i jednu posebnu situaciju kada kod deteta do navršenih 18 godina postoji teško oštećenje zdravstvenog stanja usled teškog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja deteta. U ovom slučaju drugostepena lekarska komisija daje ocenu o produženju prava na naknadu zarade (član 157 ZZO) do četiri meseca. O ovom pravu drugostepena komisija odlučuje na predlog zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijernom nivou u kojoj se dete leči, kao i uputa izabranog lekara (član 79 ZZO).

Da bi se ostvarilo pravo na produženje prava na naknadu zarade (član 157 ZZO) do četiri meseca, potrebno je da se prvo ostvari pravo na naknadu za negu člana uže porodice do 15 dana za šta procenu daje izabrani lekar/pedijatar. Važno je napomenuti da se zahtev za produženje bolovanja podnese na vreme, a ne kada istekne 15 dana za korišćenje bolovanja za negu člana uže porodice.