Invalidska penzija

Objavljeno pre 7 godina

prati ovo pitanje

Pravo na invalidsku penziju može se ostvariti kada se utvrdi potpuni gubitak radne sposobnosti do godina života potrebnih za ostvarivanje prava na starosnu penziju:

 • ako je uzrok invalidnosti povreda na radu ili profesionalno oboljenje, bez obzira na dužinu staža
 • ako je invalidnost posledica bolesti ili povrede van posla, potrebno je najmanje pet godina staža

Izuzetak su osiguranici kod kojih je invalidnost nastala pre 30. godine života:

 • do 20 godina potrebna je najmanje jedna godina staža osiguranja
 • do 25 godina – dve godine staža osiguranja
 • do 30 godina – tri godine staža osiguranja

Zakon propisuje kontrolni pregled u roku do tri godine, izuzetak su stariji od 58 godina i oni čije dijagnoze ne ukazuju da će radna sposobnost biti poboljšana. Zahtev za kontrolu šalje se po službenoj dužnosti, uz poziv i obaveštenje koju dokumentaciju treba pripremiti. Ukoliko se lice ne odazove pozivu ili neopravdano izostane, obustavlja se isplata penzije.

Uz popunjen zahtev za invalidsku penziju, potrebno je dostaviti:

 1. Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.). Obrazac br. 1 mora biti otkucan na pisaćoj mašini ili kompjuterski obrađen
 2. Potvrdu o radnom mestu, opis posla koji osiguranik obavlja u momentu podnošenja zahteva (popunjava kadrovska služba poslodavca)
 3. Prijavu o povredi na radu, ukoliko je osiguranik pretrpeo povredu na radu
 4. Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)
 5. Dokaz o korišćenju prava – evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje
 6. Fotokopiju lične karte
 7. Fotokopiju zdravstvene knjižice
 8. Dokaze o penzijskom stažu u Republici Srbiji – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu
 9. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (za period do 31. 12. 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 1. 1. 2006. godine)
 10. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004. godine)
 11. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja poljoprivredne delatnosti

.