Poziv za dostavljanje ponuda za usluge PR Agencije

Objavljeno pre 5 meseci

prati ovo pitanje

Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije (NORBS) raspisuje tender za PR Agencije zainteresovane da pružaju tražene usluge za potrebe vidljivosti projekta “Zajedno za RETKE”, a koji je finansiran u okviru programa “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji finansira Vlada Švajcarske, a sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Opis posla:

  • Pisanje saopštenja za medije;
  • Vođenje računa o prisutnosti informacija o projektu u tradicionalnim medijima;
  • Promocija projekta kroz relevantne mejling liste;
  • Promocija rezultate projekta u medijima (elektronski, print it TV)
  • Priprema medijskog izveštaja;
  • Promocija projektnih aktivnosti.

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta NORBS-a:
A – Priložen poziv za dostavljanje ponuda i opis traženih usluga (Prilog A)
B – Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog B)
C – Opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (Prilog C)
D – Izjava ponuđača / Rekapitulacija ponude (Prilog D)

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE
Predmet ponude
Pružanje PR usluga, definisanih u opisu traženih usluga, u perodu 01.08.2022. d0 30.4.2023. godine.
Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima, bez PDV-a.
Uplata iznosa najpovoljnijem ponuđaču biće vršena sukcesivno na kvartalnom nivou nakon dostavljanja kvartalnog izveštaja za izvršene usluge i dostavljanja facture za taj period.

Mesto izvršenja usluga
Mesto izvršenja usluga je teritorija Republike Srbije.

Termini izvršenja usluga
Usluga će se izvršavati u terminu: 0d 1. avgust 2022. godine do 30. april 2023. godine.

Jezik ponude
Ponude, sva korespondecija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i NORBS-a mora biti pisana na srpskom jeziku.

Dostavljanje ponuda
Ponude se dostavljaju poštom:
Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije
Đušina 10, lokal 6, 11000 Beograd
sa naznakom “Ponuda za tender za PR usluge”.

Poziv je otvoren do 15.07.2022. godine

Kontakt za sva dodatna pitanja: office@norbs.rs

Sve ponude će biti zapečaćenje do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka, ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

Ponude će biti otvorene 16.07.2022. godine u 12.00h.

Prilog A

Prilog B

Prilog C

Prilog D