Osnivanje Fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u RS

Objavljeno pre 8 godina

prati ovo pitanje

Dana 30.08.2014. Vlada Republike Srbije je usvojila odluku o Osnivanju Budžetskog Fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u RS. Kako je osnivanje ovog Fonda mesecima bilo povezivano sa rešavanjem problema osoba koje boluju od retkih bolesti, želimo da podelimo sa vama tekst ove odluke:

 

ODLUKA o otvaranju Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja, ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji

 

1. Otvara se Budžetski fond za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Fond), kao evidencioni račun u okviru glavne knjige trezora, i to kao indirektni k~risnik budžetskih sredstava u okviru razdela Ministarstva zdravlja.
2. Fond se otvara radi obezbeđivanja dodatnih sredstava za lečenje oboljenja, stanja ili povreda, kao i lečenja obolelih od određenih vrsta retkih bolesti (u daljem tekstu: bolesti), koje su izlečive, a koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji i za koje Republički fond za zdravstveno osiguranje, ne može da obezbedi dovoljan iznos sredstava za lečenje od uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i iz drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom.
3. Fond se otvara na neodređeno vreme. 4. Fondom upravlja Ministarstvo zdravlja. 5. Fond se finansira iz:
1) aproprijacija obezbeđenih u okviru budžeta za tekuću godinu; 2) donacija, legata, poklona. i drugih namenskih prihoda; 3) drugih javnih prihoda.
6. Sredstva Fonda koriste se za lečenje obolelih od bolesti iz tačke 2. ove odluke, a dodeljuju se na predlog republičkih stručnih komisija, odnosno tela, koje obrazuje ministar zdravlja u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita, a kada su u pitanju retke bolesti- i uz pribavljeno mišljenje nadležnog centra za retke bolesti.
Preuzimanje obaveza i plaćanja na teret Fonda vrše se do nivoa sredstava obezbeđenih u
fondu.
Odluke o dodeli sredstava iz Fonda, mišljenja repu6ličkih i drugih stručnih komisija i tela o nemogućnosti lečenja u Republici Srbiji, kao i mišljenja inostranih eksperata, odnosno inostrane zdravstvene ustanove u koju se lice upućuje na lečenje, o verovatnoći izlečenja i potvrde o troškovima lečenja objavljuju se na internet stranici Ministarstva zdravlja.
7. Donatori i obolela lica, odnosno njihovi zastupnici uvid i kontrolu namenskog trošenja sredstava Fonda ostvaruju preko svojih predstavnika u Nadzornom odboru Fonda.
Članove Nadzornog odbora Fonda rešenjem imenuje Vlada, na dve godine, iz reda predstavnika donatora, uglednih zdravstvenih radnika, medija i udruženja čiji su ciljevi usmereni na poboljšanje uslova za lečenje obodelih lica.
Način rada Nadzornog odbora Fonda uređuje se njegovim poslovnikom.
Stručne, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Fonda i Nadzornog odbora Fonda obavljaju zaposleni u Ministarstvu zdravlja, u skladu sa zakonom, aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta i drugim propisima.
8. u slučaju ukidanja Fonda, njegova prava i obaveze preuzima Ministarstvo zdravlja.
9. Ova odluka stupa na snagu osmog dana, od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Takođe možete i preuzeti celokupan tekst ove odluke:

ODLUKA o otvaranju Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja, ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji.