Godišnji izveštaj Poverenice za ravnopravnost za 2020. godinu

Objavljeno pre 2 godine

prati ovo pitanje

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, podnela je Narodnoj skupštini Redovan izveštaj za 2020. godinu, u kome je zbog situacije izazvane pandemijom, najviše pritužbi građana i organizacija građanskog društva podneto zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U izveštaju su date i preporuke koje se odnose na neophodnost daljeg jačanja sistema zdravstvene zaštite i njene još bolje dostupnosti, naročito starijima, mladima, osobama sa invaliditetima i osobama sa retkim bolestima. Takođe, pokazuje se potreba za procedure u kriznim događajima, u čiju izradu treba da budu uključeni predstavnici ranjivih društvenih grupa.

U samom izveštaju, institut Poverenika napominje da se tokom 2020. godine pokazuje da je stanovništvo, a posebno određene njegove grupe, bilo u dodatnom riziku od ranjivosti zbog uvedenih mera tokom vanrednog stanja i otežanog pristupa zdravstvenoj zaštiti ukoliko se ne radi o bolesnim zaraženim koronavirusom. U ove grupe grupe naročito spadaju osobe sa invaliditetom, osobe koje se leče dijalizom, oboleli od retkih bolesti, onkološki pacijenti, deca, hronični bolesnici. Obezbeđenje pristupa redovnim zdravstvenim uslugama i terapijama, pregledima i psihološkoj podršsci tokom kriza, uključijući pristupačne zdravstvene objekte u vezi sa lečenjem, kao i jasne i efikasne procedure pružanja usluga iz oblasti zdravstvene zaštite u krizama, samo su neki od izazova proizašlih iz aktuelne krize.

Tokom 2020. godine Poverenica je uputila niz Inicijativa Vladi Republike Srbije, a jedna od njih bila je i Inicijativa zbog problema sa kojima su se suočile osobe sa invaliditetom i osobe obolele od retkih bolesti za vreme trajanja vanrednog stanja, time reagujući na dopis Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije. Ova Inicijativa ticala se je značaja ostvarivanja zdravstvene zaštite i drugih usluga potrebnih u kontinuitetu i tokom vanrednog stanja. Poverenica je ukazala na probleme sa kojima su se suočile osobe sa retkim bolestima, osobe sa invaliditetom, osobe koje se nalaze u terminalnoj fazi neke bolesti i koje koriste uslugu palijativne nege u kućnim uslovima, koje koriste usluge mobilnih timova ili neformalnih negovatelja sa kojima ne žive u zajedničkom domaćinstvu, nakon usvajanja mere zabrane, odnosno ograničenja kretanja za sve građane, te upitila preporuku mera Vladi da se krug lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova izdaje dozvolu za kretanje uvrste i personalni asistenti i negovatelji, ali i neformalni negovatelji, kao i srodnici ili prijatelji koji ne žive u zajedničkom domaćinstvu sa ovim osobama, a koji im uslugu pružaju u večernjim časovima, jer usluga licenciranih personalnih asistenata, odnosno negovatelja nije dostupna svim osobama.

Redovan godišnji izveštaj Poverenika za 2020. godinu

Poverenica u izveštaju daje posebnu preporuku za obezbeđivanje efikasnijih terapija, lekova, materijala i pomagala novije generacije na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, posebno za osobe sa invaliditetom, osobe koje boluju od retkih bolesti, melanoma, i dr.

Na kraju, Poverenica zaključuje da je iza nas godina velikuh izazova sa kojima smo se suočili i pojedinačno i kao društvo, a koji i dalje traju. Imajući u vidu aktuelnu situaciju, naglašava da je od posebnog značaja delovanje na zaštiti diskriminacije i unapređivanju ravnopravnosti, na čemu će ova institucija nastaviti da radi intezivno i posvećeno.

PODSEĆAMO:

NORBS je u 2020. godini poslao nekoliko dopisa Poverenici za ravnopravnost, skretajuću pažnju na probleme osoba sa retkim bolestima, pre svega u vezi sa zdravstveno zaštitom, prepoznavanja osoba sa retkim bolestima kao jedne o najranjivijih i najugroženijih kategorija stanovništva tokom pandemije koronavirusom, problema sa personalnim asistentima i negovateljima u toku trajanja vanrednog stanja.